DokumentyStatut
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Statut
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1

   

Rozdział I   
Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1 zwane w dalszych postanowieniach „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia o stowarzyszeniach ( Dz. U. nr 20, poz. 104).

§ 2


Terenem działania jest obszar obejmujący gminy na terenie województwa pomorskiegoi kujawsko - pomorskiego, przez które przebiega bądź będzie przebiegała autostrada A-1. Siedzibą Stowarzyszenia  jest Miasto Pelplin.

§ 3


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw, stowarzyszeń i organizacji.

§ 4


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją zainteresowanych miast, gmin oraz innych podmiotów zainteresowanych profilem działalności stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i zadania stowarzyszenia

 

§ 5

Celem stowarzyszenia jest współdziałanie gmin i innych podmiotów przy realizacji budowy autostrady A-1 i infrastruktury związanej z tym zadaniem, a  także przeciwdziałanie negatywnym skutkom budowy.

§ 6


Cele i zadania stowarzyszenia realizowane poprzez:
1.    Podejmowanie wspólnych działań w zakresie:
a.    inicjowania rozwiązań w kierunku wykorzystania lokalnej siły roboczej i potencjału wykonawczego,
b.    promowanie rozwiązań na rzecz realizacji inwestycji proekologicznych,
c.    przekazywania informacji i doświadczeń związanych z przebiegiem budowy,
2.    Wyrażenie wspólnego stanowiska w ważnych sprawach związanych z budową wobec organów władzy i administracji publicznej, inwestora i wykonawców.
3.    Udzielanie pomocy członkom w celu ochrony ich uzasadnionych interesów.
4.    Prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w  celu realizacji zadań statutowych.
 

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 7

 

Członkami założycielami Stowarzyszenia są miasta i gminy oraz inne podmioty, które na zebraniu założycielskim zadeklarowały przystąpienie do Stowarzyszenia.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się po przystąpieniu do Stowarzyszenia i jego rejestracji.

§ 8

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, prawne oraz cudzoziemcy, którzy dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklarowali składkę.

§ 9

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia. Nadania godności członka honorowego następuje na podstawie Walnego Zgromadzenia.

§ 10

 

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

§ 11

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1.    czynnego i biernego prawa wyborczego do organów statutowych Stowarzyszenia,
2.    uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
3.    korzystania z pomocy i materiałów Stowarzyszenia w ramach jego działalności statusowej,
4.    uzyskanie pełnej informacji o działalności Stowarzyszenia i składania wniosków i uwag dotyczących programu i metod pracy, pełnego wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia.

§ 12


Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym  w Walnym Zgromadzeniu członków, korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia, zgłaszać uwagi dotyczące programu i metod pracy oraz współuczestniczyć w realizacji zadań Stowarzyszenia.

§ 13

Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:
1.    popieranie działalności Stowarzyszenia,
2.    udzielanie pomocy organom Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych,
3.    czynny udział w pracach stowarzyszenia,
4.    terminowe opłacanie składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia,
5.    przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje z chwilą:
1.    dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia,
2.    podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków w przypadku:
a.    nie wypełniania obowiązków statutowych, w szczególności nie płacenia mimo pisemnego upomnienia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy,
b.    działania przynoszącego ujmę dobremu imieniu Stowarzyszenia,
3.    od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków.

 

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Władze Zgromadzania Członków
2.    Zarząd Stowarzyszenia
3.    Komisja Rewizyjna.

§ 16

 


1.    Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata od daty wyboru.
2.    Zarząd i Komisja Rewizyjna działają pomimo upływu kadencji aż do wyboru nowych władz przez Walne Zgromadzenie członków.
3.    W przypadku zmniejszenia się członków Zarządu w trakcie trwania kadencji organy te mają prawo uzupełnia skład spośród innych członków. Skład osobowy po uzupełnieniu wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków.

§ 17

Walne zgromadzenie

1.    Najwyższym organem i władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, w którym każdy członek zwyczajny Stowarzyszania ma jeden głos.
2.    Uchwałę o posiedzeniu zwyczajnym Walnego Zgromadzenia podejmuje Stowarzyszenie jeden raz w roku, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
3.    Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
4.    O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia co najmniej na 30 dni przed terminem.
5.    Uchwały walnego Zgromadzenia członków zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6.    Uchwały w sprawie uchwalenia lub zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia należy:
1.    wybór i odwołanie prezesa Zarządu, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
2.    uchwalenie statutu Stowarzyszenia i dokonywania w nim zmian,
3.    uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
4.    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium za okresy sprawozdawcze,
5.    decydowanie o wysokości składek członkowskich,
6.    decydowanie o przyznaniu i wysokości środków finansowych na działalność Zarządu Stowarzyszenia,
7.    podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa jednoznacznie właściwości władz Stowarzyszenia,
8.    uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§ 19

Zarząd

1.    Zarząd stowarzyszenia składa się z siedmiu osób, w tym Prezesa, wybieranego przez Walne Zgromadzenie członków spośród kandydatów zaproponowanych przez uczestników zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
2.    Członkowie Zarządu konstytuują się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:
1.    kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
2.    realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia,
3.    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków,
4.    podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
5.    podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
6.    zarządzeni majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

§ 21

1.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.    Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej czterech członków Zarządu.
3.    Organizacji tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie członków.

§ 22

1.    Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna składająca się z trzech osób, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członka- wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym.
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji w Stowarzyszeniu.

§ 23

1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    bieżąca kontrola zgodności działalności Stowarzyszenia z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia członków,
2)    kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalności finansowej , składanie sprawozdań w tym zakresie na Walnym Zgromadzeniu oraz składanie wniosków o uchwalenie absolutorium,
3)    możliwość udziału w obradach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
4)    wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzania członków.
2.    Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie członków.

 

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia

 

§ 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1.    wpływy ze składek członkowskich,
2.    dochody z działalności statutowej,
3.    dochody z działalności gospodarczej,
4.    darowizny i zapisy na rzecz Stowarzyszenia,
5.    dotacje i środki z fundacji.

§ 25


Stowarzyszenie prowadzi swoją gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.

§ 26


Wysokość składki członkowskiej i sposób jej płacenia ustala Walne Zgromadzenie członków.

§ 27


Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28


Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz skłaniania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

 

Rozdział VI

§ 29

W razie podcięcia przez Walne Zgromadzenie członków Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuję ono decyzję o przyznaniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§30

Do czasu wyboru władz statutowych Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu członków czynności organizacyjne i kierownicze sprawują burmistrzowie, wójtowie.

§ 31

Niniejszy statut przyjęty i podpisany w Lisewie w dniu 21.10.2010 r.
 


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM