CzłonkowieGmina Płużnica
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Płużnica
Marcin Skonieczka

Adres
Urząd Gminy w Płużnicy
87-214 Płużnica

www.pluznica.pl

Gmina Płużnica to gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim. Obszar gminy Płużnica należy do tzw. Wysoczyzny Chełmińskiej wchodzącej w skład makroregionu fizyczno-geograficznego zwanego Pojezierzem Chełmińskim, stanowiącym z kolei część Pojezierzy Południowo-bałtyckich . Niewielki fragment w północno - zachodniej części gminy znajduje się w makroregionie Dolina Dolnej Wisły.

Rzeźba terenu jest urozmaicona. Została ona ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego i wykazuje klasyczne cechy krajobrazu młodoglacjalnego. Wysoczyznę urozmaicają wypukłe formy rzeźby terenu: pagórki i wzgórza morenowe, pagórki i wzgórza kremowe. Na południe od Nowej Wsi Królewskiej maksymalna kulminacja moreny czołowej wynosi 123 m n.p.m.

Powierzchnię terenu urozmaicają również wklęsłe formy rzeźby terenu. Są to głębokie, długie i wąskie rynny polodowcowe. Jednym z najcenniejszych zasobów przyrodniczych gminy Płużnica są urodzajne gleby. Obszar gminy pod tym względem wyróżnia się na terenie powiatu wąbrzeskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

Na terenie gminy znajdują się niewielkie złoża surowców naturalnych. Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnie 270 ha (2,3% powierzchni gminy) i rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. Kompleksy leśne występują w otoczeniu jezior: Wieczno Północne i Południowe oraz Płużnickiego. Oprócz zasobów leśnych na uwagę zasługują także parki podworskie. Parki te pełnią ważna funkcję ekologiczną wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze krajobrazu rolniczego na obszarach wiejskich.

Na obszarze gminy Płużnica znajdują się wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu. Łączna powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy Płużnica wynosi 1838 ha, co stanowi 15,4% ogólnej powierzchni.

Warto zobaczyć
- Gotycki kościół św. Małgorzaty,
- Jezioro Płużnickie.


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM