CzłonkowieGmina Lubicz
 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1
Mapa Autostrady A-1

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

Adres
Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

www.lubicz.pl

Obszar gminy Lubicz znajduje się w północno-wschodniej części powiatu toruńskiego, bezpośrednio na wschód od miasta Torunia i przy granicy z powiatem golubsko-dobrzyńskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 10603 ha. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 7305 ha (67,5% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 2070 ha, co stanowi 19,6%.tereny mieszkalne 767 ha, zaś nieużytki – 205 ha.
Gmina Lubicz sąsiaduje z miastem Toruń oraz gminami: Łysomice, Obrowo i Wielka Nieszawka (powiat toruński ziemski) oraz Ciechocin i Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). Siedzibą gminy jest miejscowość Lubicz Dolny oddalona około 9 km od Torunia.

Obszar gminy odznacza się nieregularnym kształtem. Jest wydłużony na kierunku północ-południe. Pod względem administracyjnym obszar gminy dzieli się na 17 sołectw (oraz19 wsi). W porównaniu z innymi gminami wiejskimi regionu gmina Lubicz wyróżnia się wysokim stopniem urbanizacji.

Obszar gminy Lubicz pod względem wartości zasobów środowiska naturalnego przyrodniczego należy do cenniejszych w województwie kujawsko – pomorskim. Na obszarze gminy znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody.Lasy na terenie gminy Lubicz zajmują powierzchnię 1904 ha i rozmieszczone są nierównomiernie. Znajdują się głownie w południowej części gminy w rejonie Grabowca, Kopanino i Nowej Wsi oraz w północnej części gminy w rejonie Grabowca i Gronówka. Większość lasów to lasy państwowe będące w zarządzie Nadleśnictw Dobrzejewice i Golub-Dobrzyń.

Gmina Lubicz jest zasobna w surowce mineralne, w szczególności kruszywa naturalne i iły. Udokumentowane złoża kruszywa znajdują się w rejonie wsi Młyniec, Mierzynek i Józefowo. Kruszywo jest w kilku miejscach eksploatowane na skalę przemysłową. Złoże surowców ilastych eksploatowane jest w pobliżu Grębocina.

Warto zobaczyć
- Cmentarz ewangelicki kaplica neogotycka z XIX w.,
- Domy drewniane i murowane z końca XIX i pocz. XX w.; w Lubiczu Górnym,
- Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie,
- Brzezinko - Założenie dworskie.


Drukuj treść

Autostrada A-1
A1 Autostrada Ministerstwo Infrastruktury
Współpraca
ZMIGM